سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دیدار با توان یابان

دیدار با توان یابان به صورت جمعي و فردي و ارائه پيشنهادهاي سازنده

با دیدار از مجتمع ، معلولان را دلگرم و شادمان نمائید