پنج شنبه , ۱۸ مهر ۱۳۹۸

حمایت از کارآموزان

حمایت از کارآموزان در امور معیشتی و مناسبات خانوادگی

هر کارآموز در مجتمع توان یابان به عنوان عضو بلافصل این خانواده‌ی معنوی تلقی می‌شود. از این رو روابط و مناسبات فیمابین، به محدوده‌ی داخلی مجتمع منحصر نمی‌شود، بلکه کارآموز چه بخواهد، چه نخواهد، علقه‌ی مجتمع نسبت به او همواره برقرار و پایدار است. چه بسا که این علقه از علایق عادی خانواده‌های معمولی فعال‌تر و کارسازتر است. بر این اساس بدنه‌ی مجتمع همواره خود را در حمایت از کارآموزان، مسئول می‌داند و مدیریت مجتمع در همه‌ی مراحل، به ویژه در تنگناها و گذرگاه‌های حساس زندگی، دست یاری به سوی فرزندان خود دراز می‌کند و به مدد آنان می‌شتابد.

موارد زیر در زمینه‌ی حمایت از کارآموزان مجتمع توان یابان قابل ذکر است:

  • حمایت مادّی و معنوی از کارآموزان در زمینه‌ی ادامه‌ی تحصیل آنان در مقاطع دبیرستانی و دانشگاهی.
  • انجام مشاوره‌ی حقوقی و ارائه‌ی رهنمودهای قانونی به کارآموزان، به منظور رفع مشکلات حقوقی، تعامل سازنده با نهادها و مراجع دولتی و استیفای حقوق قانونی آنان
  • زمینه سازی جهت ازدواج و تشکیل خانواده‌ی کارآموزان، مساعدت در تدارکات وصلت، تهیه‌ی جهیزیه و برگزاری مراسم ازدواج
  • یاری رسانی مادی و معنوی در مورد تأمین مسکن توان یابانی که تشکیل عائله داده اند.
  • تأمین وام و کمک‌های مالی به منظور رفع گرفتاریهای مقطعی
  • ترتیب دادن سفرهای سیاحی و زیارتی برای توان یابان وابسته به مجتمع
  • مساعدت مالی در مورد خرید و تأمین لوازم شخصی توان یابان عضو مجتمع
  • و …