سه شنبه , ۱۶ مهر ۱۳۹۸

دنیای مجازی

مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

کانال تلگرامی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان                       https://t.me/MTavanyaban 

ID تلگرامی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان                          ۹۱۵۴۸۶۹۱۳۲      Tavanyabaan@

صفحه اینستاگرامی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان               Instagram.com/Tavanyaban 

مرکز پیام توان یابان

کانال تلگرام مرکز پیام توان یابان :                                              https://t.me/tavannet

صفحه اینستاگرام مرکز پیام توان یابان :                                      Instagram.com/Tavanyaban.P.M

خط(ID ) تلگرام مرکز پیام توان یابان:

اینترنت:            ( ۰۹۹۰۶۲۸۴۲۳۴ )             Tavanet@

بیمه:               (Tavanyabanbime               (۰۹۱۵۴۸۶۹۱۳۳@

مواد خوراکی:    (TavanyabanKh              ( ۰۹۱۵۴۸۷۹۱۳۲@