شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

عضویت

برادر و خواهر نيکوکار، از آنجاکه رمز اصلی موفقيت مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان از بدو تاسيس تاکنون ابتدا تکيه بر خدا و سپس بر توان و قابليتها و همراهی های داوطلبانه و بدون منت مردم خير خواه بوده و عليرغم اينکه اين نهاد خيريه کمکی از مؤسسات و دستگاههای دولتی و حکومتی دريافت نمی کند، کليه خدمات و فعاليتهای خود را بصورت رايگان در اختيار توان يابان عزيز قرار می دهد و جريان امور نشانگر افزايش تعداد توان يابان و در نتيجه لزوم گسترش خدمات و فعاليتهای موسسه  می باشد، لذا هيئت امناء، هيئت مديره‌، مديران و مربيان و در يک کلام کليه خدمتگذارانی که به ارائه خدمات به توان يابان اشتغال دارند صرفا اميدوار به لطف و عنايت خداوند ودستان ياريگر و سخاوتمند نيکوکاران و خيرين حامی خويش می باشد.

نظر به اينکه موسسه از کمکها و مساعدتهای بی دريغ و انديشمند نيکوکاران و خيرين بلند همت بصورت موردی و مستمر بهره مند می گردد لذا راهکار ديگری که حاميان مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان از طريق آن استمرار ارائه خدمات رايگان رابرای مجتمع امکان پذير ساخته و نظارت عاليه بر عملکرد مجموعه را بعنوان اعضاء يک خانواده نيکوکار می توانند وجهه همت خويش قرار دهند، «پذيرش عضويت افتخاری» در جمع خانواده مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان می باشد.

بنابراين انتظار است که به شکرانه سلامتی و توانمندی خود و خانواده خويش توفيق مشارکت در اين امر خير و خدا پسندانه را به دست آورده و ضمن پيوستن به جمع اعضاء افتخاری علاوه بر مشارکت در يک امر معنوی و گسترش فرهنگ «حمايت» به جای «ترحم» از طريق پرداخت حق عضويت در هر ماه و خدمتگزاران موسسه نيکوکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان را در ارائه هر چه بهتر خدمات موثرو رايگان به عزيزان توان ياب ياری فرمائيد.