جمعه , ۱۹ مهر ۱۳۹۸

واحد فرهنگی

واحد فرهنگی و  فوق برنامه مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان شامل اين موارد مي باشد:

برنامه هاي تربيتي و هنري ، هدايت و نظارت بر برنامه هاي هنري ، سرپرستي و ترتيب دادن جشن ها و اردوهاي گردشگري ، برگزاري نمايشگاه ها ، طرح ريزي و هماهنگي و سرپرستي فعاليت هاي فوق برنامه است را بر عهده دارد .
شرح وظايف :
برنامه ريزي اردوهاي تابستاني و مسافرت هاي دسته جمعي .
برگزاري اردوهاي يك روزه به مناسبت هاي مختلف.
برنامه ريزي براي جشن هاي مختلف.

برنامه ریزی برای مراسم مذهبی.

برنامه ریزی جهت بازدید از نمایشگاه های مختلف در سطح شهر.
برنامه ريزي جهت برگزاري سمينارها ، جلسات ، همایش ها ،نمايشگاه هاي هنري و …

مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های مجتمع

برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف مجتمع به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه.

img_3523