شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کمک نقدی

منابع تامین بودجه

تمامی داراییها و امکانات و هزینه های جاری مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان از ابتدا تا کنون از طریق کمک های مردمی و توسط نیکوکاران گرانقدر به نحو زیر اهدا و تامین گردیده است و سبب شده است که توان یابان به صورت رایگان از خدمات مجتمع بهره مند شوند:

 شماره حساب مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

شماره حساب ۰۱۰۵۶۳۱۶۸۷۰۰۴  بانک ملی  به نام “مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان”

شماره کارت  ۰۹۵۳-۹۹۵۱-۹۹۱۱-۶۰۳۷  بانک ملی به نام “مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان”

نیکوکاران محترم می توانند با پرداخت وجوه نقد، مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان را یاری رسانند.
خیرین و حامیان می توانند با پرداخت مبالغ اندکی به طور مستمر و یا موردی در حمایت بیشتر از معلولان ما را یاری دهند.

  • کمک های نقدی مستمر(ماهیانه- سه ماهه- شش ماهه- سالیانه ) توسط اعضای افتخاری انجمن .