پاسخگویی به نیازهای مردم

۱۲۰,۵۰۴

افراد فقیر و نیازمند در سال ۲۰۱۷

  • آبرسانی
  • برنامه آموزشی
  • آبرسانی
  • برنامه آموزشی
۰M سرمایه جمع شده
۰% مهر مردمی
۰M کودکان تحت سرپرستی
۰K رویدادهای برگزار شده