ردکردن این

بهداشت و سلامت

با کمک آقای دکتر عبدالخالق‌زاده و پزشکان نيکوکار همکارشان و دندانپزشکان دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد زير نظر آقای دکتر علی کاظميان، دو طرح غربالگری شامل: بهداشت و سلامت برای بررسی شاخص‌های اين زمينه در توان‌يابان و دندانپزشکی برای بررسی وضعيت دهان و دندان 120 تن از آنان صورت گرفته که برای ادامۀ درمان به مراکز بهداشتی و تخصصی معرفی خواهند شد.