ردکردن این

توانبخشی

توان‌بخشی یا بازتوانی فرایندی است که در آن به فرد توان‌خواه کمک می‌شود تا توانایی‌های ازدست‌رفتۀ خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب را که منجر به محدودیت عملکردی وی شده‌است، بازيابی کند.
خدمات توان‌بخشی مجتمع در ساختمان اهداییِ نیکوکار محترم جناب حاج آقای رحیمیان با بهره گیری از پزشکان و متخصصان نیکوکار در زمینه‌های زير جريان دارد:

جسمی‌حرکتی

پس از غربالگری جسمی‌حرکتی ۲۰۰ تن از توان‌يابان، خدمات توانبخشی اين حوزه شامل فيزيوتراپی، حرکات اصلاحی و ماساژدرمانی با همت داوطلبانه و نظارت راهبردی آقای دکتر طاهری عضو هيئت علمی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و با کمک در محل مجتمع آغاز شده و در حال توسعه است.

روان‌شناختی

خدمات مشاوره و ارتقاء سلامت روان، با کمک متخصصان روان‌درمانگر و پس از اجرای غربالگری روان‌شناختیِ بيش از يکصد تن از توان‌يابان، با همت مؤسسۀ حکمت زندگی و متخصصان مشاوره و روان‌شناسی آن مؤسسه و زير نظر آقای دکتر احسان بيک‌زاده صورت گرفته است.
اين مؤسسه علاوه بر مشاوره‌های تخصصی به برگزاری دوره‌های آموزشی شفقت‌ورزی، کتابخوانی، نمایش فیلم مرتبط نيز می‌پردازد و با همراهی توان‌يابان اين فعاليت‌ها در حال گسترش است.

بهداشت و سلامت

با کمک جناب آقای عبدالخالق‌زاده و پزشکان نيکوکار همکارشان و دندانپزشکان دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد زير نظر آقای دکتر علی کاظميان، دو طرح غربالگری شامل: بهداشت و سلامت برای بررسی شاخص‌های اين زمينه در توان‌يابان و دندانپزشکی برای بررسی وضعيت دهان و دندان ۱۲۰ تن از آنان صورت گرفته که برای ادامۀ درمان به مراکز بهداشتی و تخصصی معرفی خواهند شد.