ردکردن این

هم‌‌یاران مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان

همیاری با مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

این موسسه از طریق آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و توانبخشی جسمی – روانی و کارآفرینی از سویی توانمندسازی معلولان را برای داشتن زندگی پربار و بهره‌ورانه وجهه همت خود قرار داده از سوی دیگر تسهیل و گسترش فرهنگ نیکوکاری هوشمندانه را برای داشتن حال خوب و احساس ارزشمندی نیک اندیشان دنبال می‌کند.