ردکردن این

غربالگری دندان‌پزشکی

در پاییز 1401 تیم همکاران دکتر کاظمیان از دانشگاه فردوسی مشهد در مجتمع حاضر گردیدند و در چند نوبت مختلف از توان یابان عزیز معاینه صورت گرفت و راهنمایی های لازم برای افراد ارائه شد.