ردکردن این

بازدید دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی

بازدید دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی

پنجشنبه مورخه 6 اردیبهشت 1403 دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی با هدف آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان از واحدهای آموزشی، توانبخشی، هنری و ورزشی بازدید کردند.