ردکردن این

روان‌شناختی

خدمات مشاوره و ارتقاء سلامت روان، با کمک متخصصان روان‌درمانگر و پس از اجرای غربالگری روان‌شناختیِ بيش از يکصد تن از توان‌يابان، با همت مؤسسۀ حکمت زندگی و متخصصان مشاوره و روان‌شناسی آن مؤسسه و زير نظر آقای دکتر احسان بيک‌زاده صورت گرفته است.
اين مؤسسه علاوه بر مشاوره‌های تخصصی به برگزاری دوره‌های آموزشی شفقت‌ورزی کتابخوانی مرتبط نيز می‌پردازد و با همراهی توان‌يابان اين فعاليت‌ها در حال گسترش است.