برگزاری کارگاه آموزشی جهت توانمندسازی کاروَران مرکز تماس با حضور افتخاری سرکار خانم دکتر آذرنیا، مسئول افکار سنجی جهاد دانشگاهی.

شروعی دوباره در جهت اشتغال توان یابان

پست های پیشنهاد شده