ردکردن این

یه روزایی هست؛
آدم اینقدر حالش خوبه
که هیچ اتفاقی نمیتونه
حال خوبشو خراب ڪنه!
از این روزا
واسه همتون آرزو میڪنم

حال دلتون خوب
روزتون عااااااالی