ردکردن این

به جهت آشنایی بیشتر با مجتمع آموزشی نیکوکاری و خیّرین عزیز، هر ماه درباره شخصیت یک نفر از خانواده توان یابان صحبت می‌کنیم.

متن معرفی