ردکردن این

هیئت امنا

هيئت امنا

دوره تأسیس:

هیات امنای ادوار گذشته از بدو تأسیس:

محمدجواد رحیمیان مشهدی- مرحوم سیدابراهیم سادات باغدار- مرحوم محمدحسن عقیق‌چی – مرحوم محمد نورمندی‌پور -محمد گرجستانی- محمدرضا مقدس‌زاده بزاز- محمود نیکنام رحیمیان- محمدهادی هادی‌زاده یزدی- عباس اخوان طبسی- هادی حسن‌پور یوسفی- علیرضا روحبخش- مهدی هدایی

هیات امنای فعلی:

محمدرضا مروارید- علی رحیمیان مشهدی- محمدرضا ادیبیان- حسین نورمندی‌پور- سیدرضا موسوی- مهدی آدمی- علیرضا صفدری- سلمان ساکت- داریوش برنجی – سیدرضا کامل صباخ فریضنی – حسین مشارزاده مهرابی- حمید مستشاری-محمدرضا حسین زاده ملکی- علی گشاده فکر- غزاله ادیبیان- شهناز شیبانی- نسرین کیوانفر-فاطمه فرزانه- فاطمه سنجرانی- منصوره شریف الحسینی- سید احمد باقرزاده حسینیان- محمدحسن توکلی نسب- علی‌رضا گرجستانی- یحیی توکلی- امیر احد مستشاری- ولی الله هادوی- جواد فهمیده وجدانی- غلامعلی رافتی شبانی- ابراهیم هدایی- حسین ادیبیان- محمد فهمیده وجدانی- علی کوثری- رحیم خسرو شاهی- حمید عقیق‌چی- مهدی هدایی- نصرت الله مختاری- امیر مجدی-حمیدرضا طاهری تربتی- محمدرضا حیدری- عبدالله بهرامی- منصور معتمدی-علی رجب‌زاده – مهوش مرتضایی- داوود شیبانی دلوئی- اکبر فلاح-سیدمحسن حسینی پویا- محمد ایمانی راد-سیدعلی عبدالخالق‌زاده- علی ثبتی

Picture of جناب آقای مهدی آدمی
جناب آقای مهدی آدمی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای حسین ادیبیان
جناب آقای حسین ادیبیان

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of سرکار خانم غزاله ادیبیان
سرکار خانم غزاله ادیبیان

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمدرضا ادیبیان
جناب آقای محمدرضا ادیبیان

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمد ایمانی راد
جناب آقای محمد ایمانی راد

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای داریوش برنجی
جناب آقای داریوش برنجی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای عبدالله بهرامی
جناب آقای عبدالله بهرامی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای یحیی توکلی
جناب آقای یحیی توکلی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمد حسن توکلی نسب
جناب آقای محمد حسن توکلی نسب

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علی ثبتی
جناب آقای علی ثبتی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای هادی حسن پوریوسفی
جناب آقای هادی حسن پوریوسفی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمدرضا حسین‌زاده
جناب آقای محمدرضا حسین‌زاده

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای سید محسن حسینی پویا
جناب آقای سید محسن حسینی پویا

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمدرضا حیدری
جناب آقای محمدرضا حیدری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای رحیم خسرو شاهی
جناب آقای رحیم خسرو شاهی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای غلام علی رافتی شبانی
جناب آقای غلام علی رافتی شبانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علی رجب‌زاده
جناب آقای علی رجب‌زاده

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علی رحیمیان مشهدی
جناب آقای علی رحیمیان مشهدی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای سلمان ساکت
جناب آقای سلمان ساکت

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای فاطمه سنجرانی
جناب آقای فاطمه سنجرانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای سید احمد باقرزاده
جناب آقای سید احمد باقرزاده

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of سرکار خانم منصوره شریف الحسینی
سرکار خانم منصوره شریف الحسینی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of سرکار خانم شهناز شیبانی
سرکار خانم شهناز شیبانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای داوود شیبانی
جناب آقای داوود شیبانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای مهدی شریفی
جناب آقای مهدی شریفی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علیرضا صفدری
جناب آقای علیرضا صفدری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای حمیدرضا طاهری
جناب آقای حمیدرضا طاهری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای سید علی عبدالخالق‌زاده
جناب آقای سید علی عبدالخالق‌زاده

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای حمید عقیق‌چی
جناب آقای حمید عقیق‌چی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of سرکار خانم فاطمه فرزانه
سرکار خانم فاطمه فرزانه

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای اکبر فلاح
جناب آقای اکبر فلاح

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای جواد فهمیده وجدانی
جناب آقای جواد فهمیده وجدانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمد فهمیده وجدانی
جناب آقای محمد فهمیده وجدانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای سید رضا کامل
جناب آقای سید رضا کامل

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علی کوثری
جناب آقای علی کوثری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of سرکار خانم نسرین کیوانفر
سرکار خانم نسرین کیوانفر

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علی‌رضا گرجستانی
جناب آقای علی‌رضا گرجستانی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای علی گشاده فکر
جناب آقای علی گشاده فکر

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای امیر مجدی
جناب آقای امیر مجدی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای نصرت الله مختاری
جناب آقای نصرت الله مختاری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای مهوش مرتضایی
جناب آقای مهوش مرتضایی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای محمد رضا مروارید
جناب آقای محمد رضا مروارید

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای امیر احد مستشاری
جناب آقای امیر احد مستشاری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای حمید مستشاری
جناب آقای حمید مستشاری

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای حسین مشارزاده
جناب آقای حسین مشارزاده

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای منصور معتمدی
جناب آقای منصور معتمدی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای سید رضا موسوی
جناب آقای سید رضا موسوی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای حسین نورمندی‌پور
جناب آقای حسین نورمندی‌پور

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای ولی الله هادوی
جناب آقای ولی الله هادوی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای ابراهیم هدایی
جناب آقای ابراهیم هدایی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای مهدی هدایی
جناب آقای مهدی هدایی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

Picture of جناب آقای نام و نام خانوادگی
جناب آقای نام و نام خانوادگی

از اعضای هیأت امنای مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان

خلاصه‌ای از جلسات هیئت امنا