کلاس‌‌های بهار ۱۴۰۳

جناب آقای ظریف

پنجشنبه‌ها از ساعت 8 الی 10 

جناب آقای شیبانی 

دو‌شنبه‌ها از ساعت 8 الی 10

جناب آقای دکتربیک‌زاده

دوشنبه‌ها از ساعت 12 الی 14

سرکار خانم آرش 

شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 8 الی 13

‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 13

سرکار خانم مقدم 

سرکار خانم مهماندوست 

روزهای زوج از ساعت 8 الی 12

سرکار خانم مهماندوست

روزهای زوج از ساعت 8 الی12

سرکار خانم فرزانه

سه‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 13

سرکار خانم فرزانه

سه‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 13

سرکار خانم فرزانه

سه‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 13

سرکار خانم حلم‌زاده 

سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت 8 الی 13

سرکار خانم آرش 

شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 8 الی 13

سرکار خانم آرش 

دوشنبه‌ها از ساعت 8 الی 13

جناب آقای فاطمی

یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 11 الی 14

سرکار خانم وحدتی‌نیا

سه‌شنبه‌ها از ساعت 11:30 الی 13:30

سرکار خانم جاودانی 

روزهای زوج از ساعت 8 الی 13

سرکار خانم جاودانی 

روزهای زوج از ساعت 8 الی 13

جناب آقای توکلی 

یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 8 الی 13

جناب آقای فرجادی

یکشنبه‌ها از ساعت 9 الی 10:30 (4 جلسه)

جناب آقای فرجادی

دوشنبه‌ها از ساعت 12 الی 13:30 (4 جلسه)

جناب آقای فرجادی

سه‌شنبه‌ها از ساعت 9 الی 10:30 (4 جلسه)

جناب آقای فرجادی

چهارشنبه‌ها از ساعت 9 الی 10:30 (4 جلسه)

جناب آقای فرجادی

پنج‌شنبه‌ها از ساعت 9 الی 10:30 (4 جلسه)

با مربیگری آقای مهندس کاظمی

روزهای شنبه از ساعت 8:30 الی 11:30

 

هوش مصنوعی چیست؟ 2 ساعت 

هوش مصنوعی و تولید محتوای متنی 3 ساعت 

هوش مصنوعی و تصویر سازی 3 ساعت 

هوش مصنوعی و طراحی محصولات تبلیغاتی 3 ساعت 

هوش مصنوعی و ساخت ویدئو 3 ساعت 

هوش مصنوعی و تبدیل متن به گفتار 3 ساعت

جناب آقای ولی 

سه‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 14

جناب آقای بهروز مقدم

روزهای فرد از ساعت 10 الی 14

سرکار خانم کبیری

دوشنبه‌ها از ساعت 10 الی 14

سرکار خانم لطفی

شنبه‌ها یکشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت 10 الی 12