ردکردن این

هيئت مديره و مديرعامل

اعضای اصلی هيئت مديره (از تاريخ … تا ….)

رئيس: غلامعلی رأفتی شبانی

نايب رئيس: ابراهيم هدايی

خزانه‌دار: حسين اديبيان

دبير: محمدرضا مرواريد

عضو: فاطمه سنجرانی

عضو: نسرين کيوانفر

عضو: عليرضا گرجستانی

بازرس: محمد وجدانی

عضو علی‌البدل: احمد باقرزاده

عضو علی‌البدل: فاطمه فرزانه ثابت

بازرس علی‌البدل: علی کوثری

مديرعامل: مهدی شريفی