ردکردن این

ایده تأسیس

سابقه تاسیس:

«مجتمع آموزشی، نیکوکاری توان‌یابان مشهد» از سال 1377 توسط جمعی از نیکوکاران، به قصد توانمندسازیِ معلولان و تغییر نگاه نادرست از «معلولیت» به «توان‌یابی»، شروع به کار و فعالیت کرده و در نخستين گام، اين ابتکار را صورت بخشيده که واژۀ منفعلانه و نارسای «معلول» را به مفهوم فعّال و امیدبخش «توان‌یاب» تغییر داده و تعبیر گويای «توان‌ياب» را به اين حوزه وارد کرده است.

بنیانگذاران «مجتمع توان‌یابان مشهد» از آغاز مصمم بودند که کلیۀ خدمات آموزشی و توانبخشی را به طور رایگان به معلولان جسمی- حرکتی ارائه کنند، و از آنجا که این مؤسسه یک نهاد خیریۀ مردمی و برآمده از اعتقادات دینی و گرایش‌های معنوی جمعی از نیک‌اندیشان بوده، از همان ابتدا به نحوی ساماندهی شده است که بدون اتکا به اعتبارات عمومی و کمک‌های مالی دولتی اداره شود؛ و صرفا با کمکهای نیکوکارانه مردمی اداره شود.