ردکردن این

جسمی‌حرکتی

پس از غربالگری جسمی‌حرکتی 160 تن از توان‌يابان، خدمات توانبخشی اين حوزه شامل فيزيوتراپی، حرکات اصلاحی و ماساژدرمانی با همت داوطلبانه و نظارت راهبردی آقای دکتر طاهری عضو هيئت علمی دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و با کمک در محل مجتمع آغاز شده و در حال توسعه است.