ردکردن این

کاريابی

کاریابی به کلیه فرآیند و مراحلی گفته می‌شود که کارجویا کارآموز توان‌یاب باید برای پیدا کردن فرصت شغلی مناسب و استخدام شدن طی کند. به‌این‌ترتیب، فرآیندی که سازمان‌ها و کارفرمایان برای پیدا کردن و جذب نیروی مناسب پشت سر می‌گذارند نیز کارمندیابی نامیده می‌شود. مجتمع در راستای تسهیل‌گری شغلی توان‌یابان از روش کاریابی در نهادهای بخش دولتی، خصوصی سعی می‌کند از ظرفیت‌های ارتباطی خود در جهت معرفی کارآموزان جویای کار در مشاغل اداری، خدماتی فروشندگی و نظایر اینها با توجه به نیاز کارفرمایان و توانایی توان‌یابان اقدام کند و ضمن پیگیری و مطالبه قانونی ناظر بر بکارگیری ۳۰ درصد از معلولین در مشاغل اداری و سازمانی مندرج در قانون جامع حمایت از معلولین فرهنگ کاریابی برای معلولین را در دستگاهها و شرکتها جا بیندازد.