ردکردن این

مدرسۀ زندگی

مديران مجتمع همواره کوشيده‌اند تا برنامه‌های گوناگون به مهارت‌افزايی توان‌يابان کمک کنند و در اين زمينه علاوه بر آموزش هنرها و دانش‌های رايج در مدارس و مراکز فنی و حرفه‌ای به برگزاری نشست‌هايی برای آموزش مهارت‌های زيستن در جهان امروز پرداخته‌اند.

برگزاری جلسات خودشناسی، مهارتهای ارتباط و گفت وگو، شفقت‌ورزی، کتاب‌خوانی، نمايش و تحليل فيلم با کمک متخصصان مؤسسۀ حکمت زندگی از جمله اين برنامه‌ها است.