بازدید مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی

در ۹ آبان ۱۴۰۲ گروهی از کارکنان مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی به همت جناب آقای دکتر ساکت برای بازدید از مجتمع و آشنایی با فعالیت‌های آن، دعوت گردیدند.

این بازدیدها شروعی است در جهت آشنایی بیشتر قشر جامعه با عزیزان این مجتمع.