راه‌اندازی مرکزپیام مجتمع

برگزاری کارگاه آموزشی جهت توانمندسازی کاروَران مرکز تماس با حضور افتخاری سرکار خانم دکتر آذرنیا، مسئول افکار سنجی جهاد دانشگاهی.

شروعی دوباره در جهت اشتغال توان یابان