جشن و اردو و بازارچه

در مناسبتهای مختلف و برای ایجاد حس شادی و نشاط و افزایش روحیه همدلی گروهی در بین همه دانش آموزان و اعضا مجتمع  و همچنین از طریق مشارکتهای مردمی در هر ماه دست کم یک جشن و جنگ داریم  و برنامه تشرف دسته جمعی به حرم مطهر رضوی و برگزاری بازارچه های نیکوکاری جز برنامه های ثابت برای کارآموزان است.