غربالگری درمان و پزشکی

در آذر ماه 1401 در چند نوبت ، تیم همکاران دکتر شراره در مجتمع توان یابان حضور پیدا کردند و تست های مختلف سلامت از عزیزان توان یاب گرفته شد و پرونده ی پزشکی برای هر شخص تشکیل گردید.