اوج بلوغ یک سازمان مردم‌نهاد، کارآفرینی اجتماعی است

در کارگاه مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر پایداری در مشهد عنوان شد:
اوج بلوغ یک سازمان مردم‌نهاد، کارآفرینی اجتماعی است.

کارگاه تخصصی مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر پایداری در مشهد برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی، توان‌بخشی و نیکوکاری توان‌یابان مشهد، کارگاه یک‌روزهٔ مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر پایداری، با حضور علیرضا آتشک، مدیرعامل مؤسسه رعد الغدیر و محمد حسین طاهری، مشاور و منتور پایداری سازمان با حضور مدیران مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد مشهد در پژوهشکده ثامن برگزار شد.
در این جلسه، سخنرانان به تشریح برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد پرداختند.
علیرضا آتشک، مدیرعامل مؤسسه رعد الغدیر، وجود استراتژی را یکی از دلایل اساسی پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد خواند و گفت: «وجود استراتژی باعث می‌شود که سازمان‌های مردم‌نهاد تبدیل به تشکل‌هایی تصمیم‌ساز و توانمندساز باشند».
وی عدم وجود استراتژی را باعث باری به هرجهت شدن تشکل‌ها خواند و گفت: «استراتژی توان نه گفتن را به مدیران سازمان‌ها برای آنچه در برنامه‌هایشان نیست می‌دهد تا بتوانند از سرمایه اجتماعی خود صیانت کنند».
مدیرعامل موسسه رعد الغدیر در سخنان خود به بررسی رفتار مدیران به منظور حفظ بقای سازمان پرداخت و افزود: اصلی ترین رکن سازمان های مردم نهاد مردم هستند و مدیران سازمان ها می بایست برای حفظ و بقای سازمان خویش در جهت تامین اعتماد مردم عمل کنند.
وی ادامه داد: اوج بلوغ یک سازمان مردم نهاد اینست که تبدیل به یک سازمان کارآفرین اجتماعی شده باشد. موسسه خیریه ای است که اوج گرفته و مددجو در آن علاوه بر توانمندسازی، بتواند در جامعه مشغول کار شود.
آتشک سه هدف اصلی سازمانهای مردم نهاد در دنیا را توانمندسازی مددجویان، ایجاد حال خوب برای مددکاران و کمک به تصمیم سازی درست توسط دولتها خواند و گفت: سازمانهای مردم نهاد چون در کف جامعه حضور دارند بیش از همه می توانند به دولتهادر تصمیم گیری درست کمک کنند که البته شرط آن داشتن استراتژی درست است.
اینگونه سازمانها را کاری درازمدت خواند و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد کمک به داشتن برای حال خوب استهمه ما تلاش داریم که مددجو را توانمند کنیم نه گفتن را به مدیران سازمان میدهد.
در این کارگاه همچنین محمدحسین طاهری مشاور و منتور پایداری سازمان به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
شایان ذکر است کارگاه تخصصی مدیریت سازمان های مردم نهاد در مسیر پایداری توسط مجتمع اموزشی توانیابان مشهد برگزار شد.