جلسهٔ سالیانه هیئت‌امنا

در تاریخ 26 تیرماه 1402 جلسه ی سالانه ی هیئت امناء مجتمع توان یابان برگزار گردید که در این جلسه برای ترکیب هیئت مدیره رأی گیری گردید و جناب آقای رأفتی شبانی به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

اعضای جدید هیئت امناء معرفی شدند. تعداد 13 نفر به این جمع اضافه شدند که در مجموع تعداد اعضای این هیئت به 49 نفر رسید.