ویزیت توان‌بخشی از اعضای انجمن کیمیا (انجمن حمایت از کودکان کلیوی)

با کوشش و رایزنی از تاریخ 25 مرداد ماه ویزیت ارتقاء جسمی و حرکتی توسط دکتر طاهری از عزیزان انجمن کیمیا آغاز شد . انجمنی که با هدف حمایت از کودکان نیازمندی که مبتلا به بیماری های کلیه و سیستم ادراری می باشند، فعالیت میکند.

این آغازی برای همکاری متقابل با دیگر سازمان های مردم نهاد است تا با یاری یکدیگر شرایط به سامان تری برای توان یابان شهر خویش ، فراهم کنیم.