بازدید مدیریت و پرسنل مجموعه پردیس کتاب مشهد

بازدید گروهی از کارکنان و مدیریت محترم پردیس کتاب مشهد به‌کوشش جناب آقای رجب‌زاده برای آشنایی بیشتر با مجتمع.