یادمان دولت جاوید

” دولت جاوید یافت     هر که نکونام زیست…”

این مراسم در تاریخ 3 اسفند ماه 1402 با نیت یادآوری از نیک اندیشان بزرگ مجتمع توان یابان که به دیار حق شتافتند، برگزار گردید. در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر معتمدی در مضمون چراغ برات و این رسوم ، صحبتهای گران بهایی را ایراد نمودند.

همچنین از خانواده های عقیق چی، سادات ، نورمندی پور ، رحیمیان ، دری فر ، مشارزاده و غفوری ، خدادادی و حاج ترخانی دعوت شد تا بازماندگان این نیکوکاران با صحبت از منش و مرام زندگی این عزیزان ، الگویی شوند برای باقی ماندگان راه این بزرگ زنان و مردان.

جناب دکتر معتمدی فر

سرکار خانم فرزانه عضو هیئت مدیره مجتع

جناب آقای حسین نورمندی پور پسر نیکوکار موسس مجتمع، “زنده یاد محمد نورمندی پور”

سرکار خانم حقیر عروس نیکوکار موسس مجتمع “زنده یاد محمدحسن عقیق چی”

جناب آقای شایان فر از اقوام نیکوکار و همکاران مجتمع “زنده یاد امیرهوشنگ دری فر”

سرکار خانم رحیمیان فرزند نیکوکار و اهداکننده منزل شخصی به مجتمع “زنده یاد محمدجواد رحیمیان”

جناب آقای خدادادی فرزند نیکوکار و اهداءکننده زمین به مجتمع “زنده یاد ابراهیم خدادادی”